Župan

Župan Občine Veržej je

Drago Legen, uni. dipl. inž. agr.

Župan se voli na neposrednih lokalnih volitvah. Mandat župana traja 4 leta. Funkcijo župana so doslej opravljali:

 • 1999-2002: Drago Legen
 • 2002-2006: Drago Legen
 • 2006-2010: Slavko Petovar
 • 2010-2014: Slavko Petovar
 • 2014-2018: Slavko Petovar
 • 2018-2022: Slavko Petovar
 • 2022-2026: Drago Legen

Župan opravlja zlasti naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa občino,
 • vodi in predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov,
 • odloča o sredstvih v okviru sprejetih proračunskih postavk,
 • določa sistemizacijo delovnih mest občinske uprave,
 • določa in usmerja delo občinske uprave,
 • odloča o imenovanjih oz. sklenitvi delovnega razmerja delavcev občinske uprave,
 • imenuje in razrešuje vodje posameznih projektov, svetovalce in druge sodelavce za izvedbo posameznih nalog,
 • opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja,
 • skrbi za izvajanje aktivnosti v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine in sektorjev ter poverjenike za civilno zaščito,
 • imenuje člane odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
 • odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi premičnega ter o pridobitvi nepremičnega premoženja,
 • odloča o najemu oziroma zakupu delov občinskega premoženja,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, statut, odloki in drugi predpisi.

Čeprav župan vodi, predstavlja občinski svet in ga sklicuje, priodločanju na sejah nima glasovalne pravice.

Župan se lahko odloči, da svojo funkcijo opravlja bodisi profesionalno, bodisi neprofesionalno. Župan Slavko Petovar funkcijo župana opravlja neprofesionalno in je svoj polni delovni čas zaposlen na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota.

Skip to content