Evropski kohezijski sklad

Celovita energetska prenova objektov OŠ Veržej, Vzgoji dom Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci

Opis operacije in cilji

K investiciji celovite energetske prenove so lastniki objektov pristopili z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov z izvedbo celovite energetske prenove objektov na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014-2020 ter predpisov in navodil, izdanih za namene energetske prenove objektov javne uprave z vidika lastnikov objektov najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektih.

Poleg navedenih ciljev investicija zasleduje tudi cilje zagotavljanja izboljšanih, primernejših delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja sistemov, ki se nanašajo na investicijo, in sicer:

  • celovita energetska prenova objektov (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava primarnega energetskega sistema in ureditev varčne razsvetljave)
  • zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije,
  • nižji stroški rabe energije,
  • izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema,
  • izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev.

V okviru operacije so se po modelu javno zasebnega partnerstva celovito energetsko prenovili objekti OŠ Veržej, Vzgojni dom Veržej, OŠ Kobilje in Športna dvorana Radenci. Gre za objekte v več občinah, saj je Ministrstvo za infrastrukturo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin opredelilo kot ključni pogoj za prijavo na razpis minimalno višino operacije, ki je v primeru izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva znašalo 750.000 EUR brez DDV. Občina Veržej je skupaj z Občino Kobilje, Občino Radenci in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z operacijo celovite energetske prenove objektov uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Skupen znesek izvedene investicije je 1,4 mio EUR.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014– 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si 

Skip to content