Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

logo 3.jpg

VITALna in z naravo povezana STARost!

Akronim: Vital&Star

Operacija Vital&Star prispeva k uresničevanju splošnega cilja Povečanje solidarnosti na območji LAS, ki izhaja iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija in ga konkretiziramo s specifičnim ciljem Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin.

 

Namen naše operacije je, da skozi medsektorski in medgeneracijski pristop predvsem ostarele in tudi mlade na območju LAS Prlekija seznanimo z aktivnim in zdravim načinom življenja in jim ponudimo znanje, pri čemer bodo skozi različne aktivnosti spoznali aktivni in družbeni utrip območja LS Prlekija. Vse to bomo dosegali skozi sodelovanje med partnerji, ki prihajajo iz različnih sektorjev, ter s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja.

Partnerji pri operaciji »Vita&star« so:

–          Občina Veržej

–          Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona

–          Mikrokozmos, permakulturno načrtovanje in udejanjanje, Tomislav Gjerkeš s.p.

–          Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 

Skozi operacijo in njene aktivnosti bomo dolgotrajno prispevali k opolnomočenju ostarelega prebivalstva na območju LAS Prlekija. Aktivnosti operacije sodelovanja »VITAL&STAR« se bodo s sodelovanje, pridobili nove izkušnje in nova znanja ter razvilo pomembne medčloveške odnose.

K sodelovanju bomo povabilo tudi institucije in druge organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z ostarelimi in mladimi, na ta način pa se bodo razvila tudi nova inovativna partnerstva.

 

 

 

 

logo 3.jpg            logo CLLD

CLLD projekti

Promocija naravnega in kulturnega turizma

Akronim: kulTURA=naTURA

Operacija »Promocija naravnega in kulturnega turizma« je bila izbrana 5. javnem pozivu LAS za sofinanciranje operacije v okviru Strategije lokalnega razvoja, kar je potrdila tudi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo, št. 33152-217/2020/13 z dne 9.8.2021 in spremembo odločbe, št. 33152-217/2020/16 z dne 16.2.2022.

Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije:

 • Občina Veržej (vodilni partner),
 • Občina Križevci (partner),
 • Zavod Marianum Veržej (partner),
 • Turistično društvo Veržej (partner).

Ključne aktivnosti in rezultati operacije so:

 • Ureditev in označitev pohodne in kolesarske poti po naravnih in kulturnih znamenitosti Občine Veržej
  • umestitev pohodne in kolesarske Plavčkove poti
  • označitev poti z usmerjevalnimi,  info tablami ter digitalnim Infobox-em
  • priprava vsebin za info table in spletno aplikativni mobilni sistem, infobox ter spletno mesto Visit Veržej
  • pilotno vodenje učencev in ranljivih skupin po pohodni in kolesarski poti
 • Postavitev dveh Info boxov za informiranje obiskovalcev v Veržeju in Križevcih pri Ljutomeru
  • razvoj in priprava programskega orodja in vsebin za Info boxe
 • Priprava promocijskih gradiv
  • priprava in tisk skupnega promocijskega materiala s turistično ponudbo Občin Veržej in Križevci
  • priprava in tisk promocijskega materiala za promocijo pohodne in kolesarske Plavčkove poti in poti Stopinje
 • Promocija projekta

Povezave:  

logo CLLD

Kolesarska veriga na podeželju

Projekt sodelovanja KOLESARSKE VERIGE NA PODEŽELJU je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-110/2020/9, dne 30. 10. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Partnerstvo operacije:

 • LAS Gorenjska košarica (vodilni partner),
 • LAS Prlekija (Občina Ljutomer, Občina Veržej, PRA giz/LAS Prlekija),
 • LAS Srce Slovenije,
 • LAS Loškega pogorja,
 • LAS Dolenjska in Bela krajina,
 • LAS V objemu sonca,
 • LAS Vipavska dolina,
 • LAS Goričko 2020,
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020,
 • LAS Suhe krajine,
 • LAS Med Snežnikom in Nanosom,
 • LAS Krasa in Brkinov.

Ključni rezultati operacije so:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih);
 • Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije
 • Izdelava skupne grafične podobe
 • Postavljene 4 izposojevalnica koles na območju LAS.
 • Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«.
 • Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si.
 • Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.
 • Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.
 • Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

Navedeni rezultati bodo prispevali k povečani privlačnosti okolij z vzpostavljenim sistemom souporabe koles. Zaradi povezovanja manjših sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Povečala se bo tudi dostopnost to kulturnih in naravnih znamenitosti. Mobilnost, ki je cenovno dostopna in s tem tudi bolj dostopna ranljivim skupinam se na trajnosten in energetsko učinkovit način.

Za mnoga okolja se bo uspešno preneslo sistem mobilnosti, ki je tehnološko nov in bo prinašal priložnosti za razvoj nove ekonomije. Tako na nivoju upravljan in vzdrževanja, kot na nivoju dodatne turistične ponudbe, drugačnega dojemanja okolice in boljšega dostopa do prostorsko omejenih in občutljivih okolij do turistične in druge ponudbe.

Hkrati se povečuje kvaliteta bivanja in možnosti za delo.

Z aktivnostjo certificiranja se poveča privlačnost za kolesarski turizem, kot tudi ozaveščanje ponudnikov o potrebnih ukrepih za povečanje privlačnosti za kolesarjev.

Z ozaveščanjem o učinkih k prispevku: URE, zmanjšanju emisij in manjši rabi pozidanih površin se bo povečala tudi raba sistema. Posledica bo multiplikacija teh učinkov.

Z digitalizacijo map in lažje dostopnosti do varnih in atraktivnih kolesarski poti se bo uporaba in varnosti uporabnikov sistema še povečala. Preko tega projekta se bo prenašalo znanje in izkušnje tega in podobnih projektov, ki bodo imeli multiplikativni učinek in rabo kolesarstva.

Gre za izjemo odmeven projekt, ki bo povezoval občine in LAS-e po Sloveniji: po izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost okolja in dostopnost do interesnih točk v občinah znotraj posameznih LAS in med LAS-i. To bo imelo pozitivne učinke na: gospodarstvo (predvsem turizem), prepoznavnost, povezanost vseh deležnikov  in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi resursi na območju celotne operacije. Pomemben je tudi prenos dobrih praks z območij kjer se sistem že implementiran na območja, ki sistem kolektivne mobilnosti šele uvajajo. Z deljenjem vsebin se bo verjetno migriranja uporabnikov med posameznimi območji povečala. Posledično se učinki okrepijo.

Povezave:

logo CLLD

Prlek – veki ded

Cilji operacije: 

Projekt bo prispeval k več ciljem zadanih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija. V največji meri posega na cilj  izboljšanja samopodobe prebivalcev Prlekije, saj bo operacija s svojimi aktivnostmi dvignila spoznanje Prlekov o pomenu in delu velikih Prlekov v preteklosti. Z ureditvijo spominskih sob se bo trajno zaščitila snovna in nesnovna kulturna dediščina, ki se bo v obliki ohranjenega spomina in zapisane zgodbe prenašala v naslednje rodove. S postavitvijo krovne zgodbe in Vodiča po spominskih sobah Prlekije se bo projekt dotaknil tudi področja izobraževalnega turizma, lahko pa preraste tudi na druge veje v turizmu in gospodarstvu. S tem bo operacije prispevala tudi k cilju spodbujanja in povezovanja lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu. Z organizacijo javnih dogodkov posegamo tudi na cilj  izboljšanja ponudbe in dostopnosti do kulture, saj bodo dogodki in končni dosežki operacije namenjeni širšemu krogu ljudi, tako lokalnim prebivalcem, kakor tudi turistom in obiskovalce. Aktivnosti operacije prispevajo k doseganju cilja  povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin – tako z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami, kakor tudi z izvedbo javnih dogodkov, kjer bomo posebej pozorni na dostopnost vsebin tudi za invalidne osebe.

Rezultat operacije:  

Skozi krovno zgodbo o velikih prleških možeh bomo povezali spominske sobe Prleških velikih mož v skupen vodič, ki bo opisal pomembnost prleškega prostora in njenih ljudi ter podrobneje predstavil vsako od teh sob. S pomočjo krovne zgodbe bodo lahko različne ciljne skupine od šolajoče se mladine do domačinov in turističnih obiskovalcev regije podrobneje spoznale nesnovno dediščino v obliki trajno zapisanega spomina in snovno dediščino vtkano v sobe spomina na te velikane.

Povezave:  

 

 

Promocijsko infomracijski center NATURA 2000

Akronim operacije: POINT NATURA 2000

Opis operacije: 

Kar tretjino ozemlja Občine Veržej je vključeno v območje NATURE 2000, zato je iskanje načina uravnoteženega razvoja in sobivanja med naravo, ljudmi in potrebami ter razvojnimi željami kraja poseben izziv.

Območje Nature 2000 v Občini Veržej predstavlja celotno območje znotraj visokovodnih nasipov pa do reke Mure in vključuje številne mrtvice, mlake in druge bolj ali manj aktivne in vodnate struge.  Naravovarstveniki so območje definirali kot izjemen habitat, ki zagotavlja življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, med katerimi je precej takšnih, ki jim grozi izumrtje.  Lokalna skupnost se zaveda velikega pomena življenjskega prostora za rastline in živali, zato je tudi aktivno sodelovala pri procesu zaščite Bisofernega območja Mure, ki je v lanskem letu pridobilo UNESCO-vo zaščito. V preteklosti je lokalno Turistično društvo Veržej v sodelovanju z Občino Veržej uredilo gozdno učno pot po Mrtvicah reke Mure, ki je zelo obiskana izobraževalno pohodniška pot.  Znotraj Območja NATURE 2000 je tudi Babičev mlin na Muri, ki je spomenik državnega pomena, saj je edini še ohranjeni in delujoči vodni mlin na reki Muri.  Znotraj zavarovanega območja NATURE 2000 v Občini Veržej so tudi zavarovana rastišča narcise, ki je bila pred intenzifikacijo kmetijske proizvodnje na travinju, zaščitni znak obmurskih travnikov.

Sodobni trendi ohranjanja narave gredo v smeri njenega ohranjanja ob sočasni skupni rabi z drugimi deležniki, predvsem na področju promocije ohranjanja narave, ki pa vse pogosteje išče skupne točke s turizmom.

Za namene približevanja informacij, osveščanja o pomenu ohranjanja narave, promocije ohranjanja narave in izobraževanja v smeri neškodljivega doživljanja narave, bo Občina uredila Promocijo informacijski center NATURA  2000.  Za uresničitev ideje se bo Občina projektno povezala z Zavodom Marianum Veržej in Turističnim društvom Veržej v skupno operacijo  POINT NATURA  2000.

Cilji operacije: 

Operacija v največji meri prispeva k splošnemu cilju Varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. V okviru tega splošnega cilja operacija v največji meri prispeva k zboljšanju varovanja narave in naravnih virov s pomočjo ekoremediacij. Operacija bo s svojimi aktivnosti prispevala k obveščanju in promociji naravnih vrednost, s poudarkom na zaščitenih območjih NATURA 2000. Z ureditvijo točke PONIT NATURA 2000 bo na enem mestu mogoče dobiti popolne informacije o naravnih znamenitostih v Občini Veržej in širše v Prlekiji

Aktivnosti operacije: 

 • Ureditev točke POINT NATURA 2000

– Ureditev in nakup opreme v  objektu,  v katerem bo vzpostavljena točka POINT NATURA 2000

 • Revitalizacija rastišča narcis

-Revitalizacija rastišča narcis

 • Razvoj izobraževalnih in turističnih vsebin

-Razvoj izobraževalnega modula in razvoj turističnega produkta

-Pilotna izvedba

 • Promocija opercije

   logo 3.jpg

 

Rekreativno in družabno na prostem

Akronim operacije: GREMO ŠPORTAT

Operacija »GREMO ŠPORTAT« bo trajala 10 mesecev in sicer od septembra 2017 do junija 2018. Vrednost celotne operacije je 181.027,64 EUR €, znesek v višini 70.000,00 EUR upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Občina Veržej, partner v projektu je Zavod Marianum Veržej.

Operacija “GREMO ŠPORTAT” bo pripomogla k uresničitvi  splošnega cilja iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.  Prav tako omenjena infrastruktura  vpliva na izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS (specifični cilj C5).

Operacija posega tudi na uresničevanje drugih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer se z vzpostavitvijo športno-rekreacijske in družabne infrastrukture ustvarja prostor na prostem, kjer bo omogočeno druženje in izvajanje različnih športnih, rekreacijskih  in družabnih aktivnosti, ki bodo na voljo različnim kategorijam prebivalstva.  S tem se ustvarjajo pogoji za uresničitev cilja povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin (specifični cilj C5).

Opis problema:

Zdravje je najvišja vrednota, zdrav način življenja pa nujno potreben za doseganje le tega.

Tempo življenja, poln stresnih situacij, neuravnoteženo in nezdravo prehranjevanje  ter pomanjkanje gibanja so pogosti vzroki za smrti, bolezni in druge prizadetosti. Raziskave Svetovne zdravstvene organizacije o dejavnikih tveganja kažejo, da je sedeči način življenja eden od desetih glavnih vzrokov za smrt in prizadetosti na svetu. Raziskave v Sloveniji so pokazale, da se pomemben delež odraslih in mladih premalo giblje in ukvarja s športom, saj so bolezni srca in ožilja v 40% vzrok smrti. V Sloveniji  ljudje umirajo prej in pogosteje kot v državah EU. Ta statistika je v slovenskem prostoru najbolj porazna prav v statistični regiji Pomurje in s tem tudi v Prlekiji . Znano je da so poleg dednega faktorja vzročni in pospešujoči dejavniki za te bolezni v veliki meri posledica nezdravega načina življenja. Na osnovi številnih raziskav imamo danes na voljo prepričljive dokaze, da je poleg nezdrave in neuravnotežene prehrane telesna nedejavnost eden od neodvisnih dejavnikov tveganja  za prezgodnjo smrt in zmanjšanje pojavov številnih kroničnih bolezni. Redno gibanje in ukvarjanje s športom prinaša mnoge koristi, saj zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt in  zmanjšuje pojav številnih kroničnih bolezni.

Poleg vpliva na telesno zdravje ljudi je pomemben vpliv na duševno zdravje ljudi. Sem štejemo premagovanje stresa, hude zaskrbljenosti, straha, depresivnosti, agresije, osamljenosti. Vse več se govori o tem, pa tudi vse večje medicinsko znanje dokazuje, da obstaja velika medsebojna odvisnost človeškega telesa in duševnega zdravja. Stres se kaže kot napetost, brezvoljnost, razburljivost, tesnoba, stalna izčrpanost, občutek pobitosti, nezmožnost osredotočenja misli.

Poleg telesne aktivnosti  je za duševno zdravje ljudi izrednega pomena  vloga socialne plati ljudi; torej doživljanje posameznika v odnosu do drugih in sposobnost včlanjevanja v manjše in večje družbene skupine. Ukvarjati se z raznimi prostočasnimi dejavnostmi in medsebojno druženje ljudi ima velik vpliv na boljše počutje ljudi in s tem  na boljše duševno zdravje .

Zaradi zgoraj navedenih razlogov sta se Občina Veržej kot prijavitelj  in partner Zavod Marianum Veržej odločila, da za te namene vzpostavita ustrezno športno in rekreacijsko infrastrukturo, ki bo na voljo domačinom različnih generacij, družinam, učencem osnovne šole, turistom in drugim obiskovalcem.  V ta namen želi Občina Veržej obnoviti atletsko stezo, ki se nahaja v neposredni bližini osnovne šole in Zavoda Marianum Veržej, ter 4 fitnes naprave na prostem (street workout).  V Zavodu Marianum nameravajo poleg dodatnih 5 fitnes orodij v naravi postaviti še nekaj rekvizitov za družabne igre na prostem, kot so šah, mlin, človek ne jezi se, štiri v vrsto in balinišče. Učinek operacije je prav gotovo vzpostavitev športne in rekreacijske infrastrukture, ki bo pomenila možnost aktivnega koriščenja prostega časa za namene rekreacije in druženja, kar bo pomenilo velik prispevek k zmanjšanju tveganj pojavljanja bolezni zaradi nezdravega načina življenja ter premajhne telesne aktivnosti, poleg tega pa bo medsebojno druženje ljudi različnih generacij, ki se bodo srečevali ob teh imelo pozitiven učinek tudi k zmanjševanju ostalih negativnih pojavov , kot so stres, strah, depresija, agresija  in osamljenost.

Cilji operacije:

Operacija “GREMO ŠPORTAT” bo pripomogla k uresničitvi  splošnega cilja iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.  Prav tako omenjena infrastruktura  vpliva na izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS (specifični cilj C5).

Operacija posega tudi na uresničevanje drugih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer se z vzpostavitvijo športno-rekreacijske in družabne infrastrukture ustvarja prostor na prostem, kjer bo omogočeno druženje in izvajanje različnih športnih, rekreacijskih  in družabnih aktivnosti, ki bodo na voljo različnim kategorijam prebivalstva.  S tem se ustvarjajo pogoji za uresničitev cilja povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin (specifični cilj C5).

Glavne aktivnosti:

Operacija zajema naslednje aktivnosti:

 • obnovo atletske steze ob osnovni šoli,
 • postavitev 4 fitnes naprav na prostem (street workout) v neposredni bližini atletske steze ob osnovni šoli,
 • postavitev 5 fitnes naprav na prostem (5 k) na zemljišču Zavoda Marianum Veržej,
 • postavitev rekvizitov za družabne igre na prostem na zemljišču Zavoda Marianum Veržej.

Neposredni učinki operacije:

Učinki operacije so naslednji:

 1. S predvideno investicijo se bo izboljšalo zdravje prebivalcev in s tem zmanjšanje stroškov zdravljenja
 2. Manjši stroški plačevanja rekreacije v fitnes klubih, ker za tovrstno rekreacijo nimaš stroškov
 3. Z izboljšanjem prostora za rekreacijo se bo povečalo število turistov v regiji, kar bo vplivalo na večji dohodek v regiji
 4. Z izvedbo predvidene investicije bo več prostora za rekreacijo in s tem lahko pričakujemo povečano število priselitve v Občino Veržej zaradi boljše infrastrukture

Izvedba operacije pomeni ustvariti pogoje za športno rekreacijsko in družabno aktivnost tako občanov vseh kategorij, kakor tudi turistov in drugih obiskovalcev našega območja. S tem se bodo pričeli izpolnjevati vsi opisani cilji iz Strategije lokalne razvoja LAS Prlekija. Operacija bo prispevala k izboljšanju zdravja prebivalcev zaradi že opisanega pozitivnega učinka vadbe, rekreacije in družabnosti na prostem. Poleg tega  operacija pripomore k povečanju izkoriščenega prostora na prostem, ki bo čim bolj dostopen vsem kategorijam prebivalstva, turistov in drugih obiskovalcev, z vzpostavitvijo infrastrukture za  športno-rekreacijsko in družabno udejstvovanje se vzpostavi privlačen prostor za druženje.

Ciljne skupine operacije so otroci, učenci, odrasli in družine, starejši občani, turisti in drugi obiskovalci naselja Veržej. Otroci in učenci se bodo vključevali v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, odrasle osebe , družine in starejši občani se bodo vključevali v okviru dejavnosti svojih društev ali individualno preko prijave na recepciji Zavoda Marianum. Turisti in drugi obiskovalci naselja se bodo vključevali na način prijave na recepciji Zavoda Marianum.

Projekt  je bil decembra 2016 prijavljen na  1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt Občina Veržej:
Melita Moravec
tel: (02) 584 44 80
e-pošta: melita.moravec@verzej.si

POVEZAVE:

logo CLLD

Skip to content