Programi, strategije, načrti

Ugotovitvena odločba grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Odločba-GJD-1674_1973_2

Pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Veržej

Pridobljen je bil status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Veržej.  Podrobnosti si lahko preberete v spodnji datoteki.

Javna predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Občina Veržej izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Veržej, verzija 3.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Veržej, verzija 3.0 je usklajen z Delnim regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Vabim vas, da si vsebino delnega načrta in nam pošljete morebitne dopolnitve na predlog najpozneje do 7. junija 2015.

Kontaktna oseba: Bojan Ferenc, telefon: (02) 58-44-484

 

Program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Veržej za leto 2014

 

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2014 – 2014 za Občino Veržej

 

Objava namere o ustanovitvi služnosti – parc. št. 2061/1 k.o. Veržej

Občina Veržej objavlja namero o ugotovitvi služnosti – parc. št. 2061/1 k.o. Veržej. Podrobnosti si lahko prebere v spodnji datoteki.

 

Razširjeni energetski pregled OŠ Veržej

 

Objava namere o ustanovitvi služnosti

Občina Veržej objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nekaterih zemljiščih. Podrobnosti v spodnjih datotekah:

 

Pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Veržej

Pridobljen je bil status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Veržej za nekatera zemljišča. Podrobnosti si lahko preberete v spodnji datoteki.

 

Občinski prostorski načrt – stališča do pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN

Občina Veržej je v skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) v času med 27. 8. 2012 in 28. 9. 2012 izvedla javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Veržej (v nadaljnjem besedilu: OPN Veržej), ki ga je izdelala družba Urbis d.o.o.. Skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN Veržej je bilo razgrnjeno tudi Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Veržej, ki ga je izdelala družba ZEU d.o.o. s podizvajalci.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Veržej je potekala v prostorih Občine Veržej, kjer je bilo gradivo na vpogled v času uradnih ur. Del gradiva je bil dostopen tudi na spletni strani občine, na naslovu http://www.verzej.si.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in Okoljskega poročila k dopolnjenemu osnutku OPN, ki je potekala 24. 9. 2012, ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma v Veržeju. Na javni obravnavi so bile prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu.

Občani in zainteresirana javnost so lahko v času javne razgrnitve podali mnenja in pripombe v pisni obliki po pošti na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ali po elektronski pošti na naslov obcina.verzej@siol.net (na v naprej pripravljenih obrazcih). Na javni obravnavi je bila pridobljena tudi ustna pripomba, ki je evidentirana v zapisniku javne obravnave. Občina je vse prejete pripombe posredovala izdelovalcu prostorskega akta, družbi Urbis d.o.o. Občina Veržej je na podlagi prejetih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve izvedla pred sprejetjem stališč še dodatno usklajevanje s pristojnimi nosilci prostora v zvezi s širitvijo obstoječega športnega igrišča.

Izdelovalec prostorskega akta, družba Urbis d.o.o. je podane pripombe pregledal in pripravil stališča do pripomb. Stališča potrdi in sprejme župan občine s sklepom.

 

Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Veržej in okoljskega poročila

Obveščamo vas, da poteka javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Veržej. Vabimo vas k ogledu naslednjih dokumentov:

 

Načrti zaščite in reševanja

Občina Veržej je izdelala načrte zaščite in reševanja pred:

Načrt javne razsvetljave

Skip to content