Občinski svet

IMG_2963.JPG

Sedijo z leve proti desni: Dejan Kolarič, Slavko Petovar (župan), Emil Movrin in Alex Bobnjar.
Stojijo z leve proti desni: Denis Trstenjak, Andrej Sraka, Dominik Štrakl, Jožef Tušak in Denis Kovačič.  Manjka Andrej Osterc.

Občinski svet občine je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Veržej ima 9 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

Člani občinskega sveta imajo 4-letni mandat, voljeni so na lokalnih volitvah. Občina Veržej je razdeljena na 4 volilne enote: Banovci in Bunčani vsak s po eno volilno enoto ter Veržej z dvema enotama.

Člani občinskega sveta se volijo po večinskem sistemu.

Občinski svet sprejema odločitve in sklepe na sejah občinskega sveta, ki so javne. Organizacijo in način dela občinskega sveta ureja poslovnik občinskega sveta.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge splošne ali posamične akte na praviloma rednih sejah občinskega sveta. Občinski svet občine Veržej se praviloma sestaja enkrat do dvakrat v dveh mesecih.

Odločitev na občinskem svetu je sprejeta, ko je zanjo glasovalo več kot polovica članov občinskega sveta, ki so glasovali. Statut in poslovnik se sprejemata z dvotretjinsko večino glasov opredeljenih članov občinskega sveta.

Seje občinskega sveta vodi župan občine, ki pa pri odločanju nima pravice glasovanja.