Lokalne volitve

Lokalne volitve – 2. KROG

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA – 2. KROG

Obvestilo o glasovanju po pošti, predčasnem glasovanju in glasovanju na domu 

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Občine Veržej obvešča volivke in volivce o naslednjih možnosti in pogojih glasovanja na lokalnih volitvah – 2. KROG, 4. 12. 2022.

      1. GLASOVANJE PO POŠTI

  1. Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo Občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Vlogi (izjava) je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo poslati svojo vlogo (izjava) Občinski volilni komisiji Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,  9241 Veržej najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 23. 11. 2022.

  1. Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz 1. točke, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in predložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo, odločbo).

Na podlagi sklepa Državne volilne komisije št. 014-5/2022, z dne 3. 2. 2022, lahko volivci, glasujejo po pošti, pod pogoji, da so v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da k vlogi priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Rok za vložitev vloge (izjava) iz 2. točke je ponedeljek, 28. 11. 2022.

Občinska volilna komisija bo upoštevala glasovnice, ki bodo prispele po pošti do 5 . 12. 2022, do 12. ure.

         2. PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki se ne morejo udeležiti glasovanja na lokalnih volitvah – 2. KROG, dne 4. 12. 2022, lahko predčasno glasujejo v sredo 30. 11. 2022 med 7.00 in 19. 00 uro na sedežu Občinske volilne komisije Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v avli  – pritličje stavbe.

       3. GLASOVANJE – NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču dne 4. 12. 2022, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu volivci pošljejo Občinski volilni komisiji Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, najpozneje do srede, 30. 11. 2022.  K vlogi morajo predložiti zdravniško potrdilo (pisna potrditev zdravnika, tudi elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo Občine Veržej najpozneje do srede, 30. 11. 2022 in da vlogi (obvestilo) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 Lokalne volitve 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, Mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 07. 2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) razpisala Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

POMEMBNE POVEZAVE :

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VERŽEJ

Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Veržej

 

Informacije za vse občine v Sloveniji bodo javno dostopne preko enotnega državnega portala Lokalne volitve 2022

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/prva

Podatki o kandidatih za Občino Veržej bodo na voljo tukaj:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/verzej/kandidati

Podatki o udeležbi v Občini Veržej bodo na dan volitev na voljo tukaj:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/verzej/udelezba

Rezultati volitev za Občino Veržej bodo po končanih volitvah na voljo tukaj:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/verzej/rezultati

 

SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA OBČINE VERŽEJ    Seznam vloženih kandidatur za volitve župana 2022

SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VERŽEJ  Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta 2022

 

SEZNAM POTRJENIH KANIDATUR Z IZŽREBANO ZAPOREDNO ŠTEVILKO ZA ŽUPANA

Seznam kandidatur z izžrebanimi številkami za župana Občine Veržej

SEZNAM POTRJENIH KANIDATUR Z IZŽREBANO ZAPOREDNO ŠTEVILKO ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA

Seznam-kandidatur-z-izzrebanimi-stevilkami-za-Obcinski-svet-Obcine-Verzej

 


POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

Obvestilo o glasovanju po pošti, predčasnem glasovanju in glasovanju na domu 

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Občine Veržej obvešča volivke in volivce o naslednjih možnosti in pogojih glasovanja na lokalnih volitvah 20. 11. 2022.

1. GLASOVANJE PO POŠTI

  1. Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo Občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Vlogi (izjava) je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo poslati svojo vlogo (izjava) Občinski volilni komisiji Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,  9241 Veržej najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 9. 11. 2022.

  1. Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz 1. točke, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in predložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo, odločbo).

Na podlagi sklepa Državne volilne komisije št. 014-5/2022, z dne 3. 2. 2022, lahko volivci, glasujejo po pošti, pod pogoji, da so v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da k vlogi priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Rok za vložitev vloge (izjava) iz 2. točke je ponedeljek, 14. 11. 2022.

Občinska volilna komisija bo upoštevala glasovnice, ki bodo prispele po pošti do 21 . 11. 2022 do 12. ure.

2. PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki se ne morejo udeležiti glasovanja na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022, lahko predčasno glasujejo v  sredo 16. 11. 2022 med 7.00 in 19. 00 uro na sedežu Občinske volilne komisije Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v avli  – pritličje stavbe.

3. GLASOVANJE – NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču dne 20. 11. 2022, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu volivci pošljejo Občinski volilni komisiji Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, najpozneje do srede, 16. 11. 2022.  K vlogi morajo predložiti zdravniško potrdilo (pisna potrditev zdravnika, tudi elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo Občine Veržej najpozneje do srede, 16. 11. 2022 in da vlogi (obvestilo) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).


VOLITVE ŽUPANA

Obrazec LV-1 PODPORA kandidaturi za župana

Obrazec LV-5 KANDIDATURA za župana

Obrazec LV-5 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za župana občine

ObrazecLV-9A ZAPISNIK o delu politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana/županjo

Obrazec LV-14 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature -župan

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec LV-2 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta

Obrazec LV-8 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za člana/članico občinskega sveta občine

Obrazec_LV-6_kandidatura_OS_vecinski_sistem

Obrazec LV-11 ZAPISNIK o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-15 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature – občinski svet

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)


SPLOŠNI DOKUMENTI

Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev

Odločba-določitev volišč in območij

Sklep 3-predčasno glasovanje-1

Poziv za podajo kandidatur za člane volilnih odborov

Pogoji na nameščanje plakatov – Lokalne volitve 2022

 

 

 
Lokalne volitve 2018

NAKNADNE VOLITVE

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/2012 in 68/17)  Občinska volilna komisija Veržej razpisuje

N A K N A D N E   V O L I T V E za člana Občinskega sveta Občine Veržej, VOLILNA ENOTA 1 – BANOVCI, ki se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.

Naknadne volitve se bodo izvedle za izvolitev enega (1) člana občinskega sveta.

Za dan razpisa naknadnih volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 29. oktober 2018.

Rok za vložitev kandidatur je: najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2018, do 15. ure.

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec LV-2 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obrazec LV-7 LISTA KANDIDATOV za volitve članov občinskega sveta (večinske volitve)

Obrazec LV-8 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za člna/članico občinskega sveta občine

Obrazec LV-11 ZAPISNIK o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-15 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature – občinski svet

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)


AKTUALNA DOKUMENTACIJA IN POVEZAVE – NA DAN VOLITEV TUDI UDELEŽBA IN REZULATI:

Seznam potrjenih kandidatur za župana/županjo Občine Veržej

Seznam potrjenih kandidatur za volitve Občinskega sveta Občine Veržej

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_verzej.html

http://volitve.gov.si/lv2018/udelezba/obcine_naziv.html

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/seznam_obcin.html

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/zupani.html

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/zbirni_podatki.html


SPLOŠNO

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Rokovnik: Za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za območje Občine Veržej

Sklep o predčasnem glasovanju na območju Občine Veržej

Poziv za podajo kandidatur za člane volilnih odborov

Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju občine Veržej med volilno kampanjo za lokalne volitve v letu 2018

Obvestilo o predčasnem glasovanju  [dopis]  [obrazec]

Obvestilo o glasovanju po pošti  [dopis]  [obrazec]

Obvestilo o glasovanju na domu  [dopis]  [obrazec]

Obvestilo o spremembi volišča


Objavljamo obrazce, ki so potrebni pri vložitvi kandidatur za lokalne volitve, ki bodo potekale 18. novembra 2018.

Zadnji rok za vložitev kandidatur na Občinski volilni komisiji Občine Veržej je 18. oktober 2018, do 19. ure.

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV

NAVODILO o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Ugotovitveni sklep za potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določijo kandidate za člane občinskega sveta Občine Veržej in župana Občine Veržej

 

VOLITVE ŽUPANA

Obrazec LV-1 PODPORA kandidaturi za župana

Obrazec LV-5 KANDIDATURA za župana

Obrazec LV-5 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za župana občine

ObrazecLV-9A ZAPISNIK o delu politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana/županjo

Obrazec LV-14 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature -župan

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec LV-2 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obrazec LV-7 LISTA KANDIDATOV za volitve članov občinskega sveta (večinske volitve)

Obrazec LV-8 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za člna/članico občinskega sveta občine

Obrazec LV-11 ZAPISNIK o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-15 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature – občinski svet

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

Skip to content