Zapis z 2. seje občinskega sveta

27. novembra 2014 so se novoizvoljeni člani občinskega sveta in župan sestali že na svoji 2. seji.  Potem, ko so na konstitutivni seji potrdili mandate članom občinskega sveta in izvolili komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, so na predlog te komisije oblikovali sestave delovnih teles občinskega sveta.

 

 

V odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Veržej so bili imenovani Emil Movrin (predsednik), Dejan Kolarič, Andrej Osterc, Denis Kovačič (člani) in Damjana Ferenc (zunanja članica). 

V odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so bili imenovani Andrej Sraka (predsednik), Dominik Štrakl, Alex Bobnjar (člana), Drago Legen in Darko Kovačič (zunanja člana).

V statutarno-pravno komisijo Občine Veržej so bili imenovani Denis Trstenjak (predsednik), Dominik Štrakl in Andrej Sraka (člana).

V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Veržej so bili imenovani Emil Movrin (predsednik), Denis Trstenjak, Jožef Tušak (člani), Jure Legen, Ivan Poljanec (zunanja člana) in Robert Kosmajer (zunanji član, predstavnik Policijske postaje Ljutomer).

V nadzorni odbor Občine Veržej, ki  si bo na svoji prvi seji izvolil svojega predsednika, so bili imenovani Branko Vršič, Peter Jerič in Branko Seršen.

Ker Statut Občine Veržej določa, da ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta. Zaradi navedenega so tako člani občinskega sveta sprejeli ugotovitveni sklep, da Branka Gregorinčiča in Matija Galundra razrešijo s funkcije člana Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veržej in na njuno mesto imenujejo nadomestna člana Emila Movrina in Dejana Kolariča.

Člani občinskega sveta so v nadaljevanju seje razpravljali o spremembi prometnega režima v Narcisni ulici Veržej. Ta je postala po  asfaltiranju zelo prometna, zato so člani občinskega sveta sprejeli sklep o omejitvi  hitrosti na 30 km/h ter vzpostavitvi poteka prednostne ceste Narcisna ulica – Prvomajska ulica.

Pri točki »Razno« so prisotni razpravljali o poplavni varnosti občine Veržej, čemur bo v prihodnosti potrebno več pozornosti in na podlagi študije oz. projektne dokumentacije, ki jo bo potrebno pripraviti, strokovno  pristopiti k reševanju tega problema. Župan je člane občinskega sveta seznanil tudi s sestankom na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z energetsko sanacijo objekta osnovne šole. Projektna dokumentacija je izdelana, ker pa je objekt v polovični lasti Občine Veržej in Republike Slovenije,  je za investicijske posege potrebno medsebojno usklajevanje obeh ustanoviteljev. Ker so proračunska sredstva  Republike Slovenije v času krize zelo omejena, sanacija pred letom 2016 ni predvidena in jo bo najbrž verjetno potrebno kombinirati z morebitnim javnim razpisom za pridobitev evropskih sredstev.

Skip to content