Rekreativno in družabno na prostem

Naslov operacije: REKREATIVNO IN DRUŽABNO NA PROSTEM

Akronim operacije: GREMO ŠPORTAT

 

Operacija »GREMO ŠPORTAT« bo trajala 10 mesecev in sicer od septembra 2017 do junija 2018. Vrednost celotne operacije je 181.027,64 EUR €, znesek v višini 70.000,00 EUR upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Občina Veržej, partner v projektu je Zavod Marianum Veržej.

Operacija “GREMO ŠPORTAT” bo pripomogla k uresničitvi  splošnega cilja iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.  Prav tako omenjena infrastruktura  vpliva na izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS (specifični cilj C5).

Operacija posega tudi na uresničevanje drugih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer se z vzpostavitvijo športno-rekreacijske in družabne infrastrukture ustvarja prostor na prostem, kjer bo omogočeno druženje in izvajanje različnih športnih, rekreacijskih  in družabnih aktivnosti, ki bodo na voljo različnim kategorijam prebivalstva.  S tem se ustvarjajo pogoji za uresničitev cilja povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin (specifični cilj C5).

 Opis problema:

Zdravje je najvišja vrednota, zdrav način življenja pa nujno potreben za doseganje le tega.

Tempo življenja, poln stresnih situacij, neuravnoteženo in nezdravo prehranjevanje  ter pomanjkanje gibanja so pogosti vzroki za smrti, bolezni in druge prizadetosti. Raziskave Svetovne zdravstvene organizacije o dejavnikih tveganja kažejo, da je sedeči način življenja eden od desetih glavnih vzrokov za smrt in prizadetosti na svetu. Raziskave v Sloveniji so pokazale, da se pomemben delež odraslih in mladih premalo giblje in ukvarja s športom, saj so bolezni srca in ožilja v 40% vzrok smrti. V Sloveniji  ljudje umirajo prej in pogosteje kot v državah EU. Ta statistika je v slovenskem prostoru najbolj porazna prav v statistični regiji Pomurje in s tem tudi v Prlekiji . Znano je da so poleg dednega faktorja vzročni in pospešujoči dejavniki za te bolezni v veliki meri posledica nezdravega načina življenja. Na osnovi številnih raziskav imamo danes na voljo prepričljive dokaze, da je poleg nezdrave in neuravnotežene prehrane telesna nedejavnost eden od neodvisnih dejavnikov tveganja  za prezgodnjo smrt in zmanjšanje pojavov številnih kroničnih bolezni. Redno gibanje in ukvarjanje s športom prinaša mnoge koristi, saj zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt in  zmanjšuje pojav številnih kroničnih bolezni.

Poleg vpliva na telesno zdravje ljudi je pomemben vpliv na duševno zdravje ljudi. Sem štejemo premagovanje stresa, hude zaskrbljenosti, straha, depresivnosti, agresije, osamljenosti. Vse več se govori o tem, pa tudi vse večje medicinsko znanje dokazuje, da obstaja velika medsebojna odvisnost človeškega telesa in duševnega zdravja. Stres se kaže kot napetost, brezvoljnost, razburljivost, tesnoba, stalna izčrpanost, občutek pobitosti, nezmožnost osredotočenja misli.

Poleg telesne aktivnosti  je za duševno zdravje ljudi izrednega pomena  vloga socialne plati ljudi; torej doživljanje posameznika v odnosu do drugih in sposobnost včlanjevanja v manjše in večje družbene skupine. Ukvarjati se z raznimi prostočasnimi dejavnostmi in medsebojno druženje ljudi ima velik vpliv na boljše počutje ljudi in s tem  na boljše duševno zdravje .

Zaradi zgoraj navedenih razlogov sta se Občina Veržej kot prijavitelj  in partner Zavod Marianum Veržej odločila, da za te namene vzpostavita ustrezno športno in rekreacijsko infrastrukturo, ki bo na voljo domačinom različnih generacij, družinam, učencem osnovne šole, turistom in drugim obiskovalcem.  V ta namen želi Občina Veržej obnoviti atletsko stezo, ki se nahaja v neposredni bližini osnovne šole in Zavoda Marianum Veržej, ter 4 fitnes naprave na prostem (street workout).  V Zavodu Marianum nameravajo poleg dodatnih 5 fitnes orodij v naravi postaviti še nekaj rekvizitov za družabne igre na prostem, kot so šah, mlin, človek ne jezi se, štiri v vrsto in balinišče. Učinek operacije je prav gotovo vzpostavitev športne in rekreacijske infrastrukture, ki bo pomenila možnost aktivnega koriščenja prostega časa za namene rekreacije in druženja, kar bo pomenilo velik prispevek k zmanjšanju tveganj pojavljanja bolezni zaradi nezdravega načina življenja ter premajhne telesne aktivnosti, poleg tega pa bo medsebojno druženje ljudi različnih generacij, ki se bodo srečevali ob teh imelo pozitiven učinek tudi k zmanjševanju ostalih negativnih pojavov , kot so stres, strah, depresija, agresija  in osamljenost.

Cilji operacije:

Operacija “GREMO ŠPORTAT” bo pripomogla k uresničitvi  splošnega cilja iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.  Prav tako omenjena infrastruktura  vpliva na izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS (specifični cilj C5).

Operacija posega tudi na uresničevanje drugih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, in sicer se z vzpostavitvijo športno-rekreacijske in družabne infrastrukture ustvarja prostor na prostem, kjer bo omogočeno druženje in izvajanje različnih športnih, rekreacijskih  in družabnih aktivnosti, ki bodo na voljo različnim kategorijam prebivalstva.  S tem se ustvarjajo pogoji za uresničitev cilja povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin (specifični cilj C5).

Glavne aktivnosti:

Operacija zajema naslednje aktivnosti:

– obnovo atletske steze ob osnovni šoli,

– postavitev  4 fitnes naprav na prostem (street workout) v neposredni bližini atletske steze ob osnovni šoli,

– postavitev  5 fitnes naprav na prostem (5 k) na zemljišču Zavoda Marianum Veržej,

– postavitev rekvizitov za družabne igre na prostem na zemljišču Zavoda Marianum Veržej.

 

Neposredni učinki operacije:

Učinki operacije so naslednji:

  1. S predvideno investicijo se bo izboljšalo zdravje prebivalcev in s tem zmanjšanje stroškov zdravljenja
  2. Manjši stroški plačevanja rekreacije v fitnes klubih, ker za tovrstno rekreacijo nimaš stroškov
  3. Z izboljšanjem prostora za rekreacijo se bo povečalo število turistov v regiji, kar bo vplivalo na večji dohodek v regiji
  4. Z izvedbo predvidene investicije bo več prostora za rekreacijo in s tem lahko pričakujemo povečano število priselitve v Občino Veržej zaradi boljše infrastrukture

Izvedba operacije pomeni ustvariti pogoje za športno rekreacijsko in družabno aktivnost tako občanov vseh kategorij, kakor tudi turistov in drugih obiskovalcev našega območja. S tem se bodo pričeli izpolnjevati vsi opisani cilji iz Strategije lokalne razvoja LAS Prlekija. Operacija bo prispevala k izboljšanju zdravja prebivalcev zaradi že opisanega pozitivnega učinka vadbe, rekreacije in družabnosti na prostem. Poleg tega  operacija pripomore k povečanju izkoriščenega prostora na prostem, ki bo čim bolj dostopen vsem kategorijam prebivalstva, turistov in drugih obiskovalcev, z vzpostavitvijo infrastrukture za  športno-rekreacijsko in družabno udejstvovanje se vzpostavi privlačen prostor za druženje.

Ciljne skupine operacije so otroci, učenci, odrasli in družine, starejši občani, turisti in drugi obiskovalci naselja Veržej. Otroci in učenci se bodo vključevali v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, odrasle osebe , družine in starejši občani se bodo vključevali v okviru dejavnosti svojih društev ali individualno preko prijave na recepciji Zavoda Marianum. Turisti in drugi obiskovalci naselja se bodo vključevali na način prijave na recepciji Zavoda Marianum.

Projekt  je bil decembra 2016 prijavljen na  1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt Občina Veržej:
Melita Moravec
tel: (02) 584 44 80
e-pošta: melita.moravec@verzej.si

 

POVEZAVE:

Skip to content